Carina tittar åt vänster

Foto: Tommy Larsson

Psykosyntes är en
psykologi med själ,
du blir helt enkelt
den du är.​

Om psykosyntes

Den italienska läkaren och psykiatrikern Roberto Assagioli utvecklade och grundlade psykosyntesen teorier. Han blev känd framförallt genom sitt bidrag med det transpersonella synsättet. Han ville lägga fokus på det friska i människan och inspirerades både från öst och väst för att finna en praktisk psykologi för hela människan.

I motsats till psykoanalys, där man analyserar och undersöker alla ingående komponenter var för sig, är psykosyntesen en vetenskap där de motstridiga elementen så som intellekt, känslor, kropp och själ ingår i syntes med varandra.

God balans mellan dem gör att vi kan leva ett bättre liv. Genom att få de motstridiga krafterna i balans blir livet harmoniskt och vi kan lättare nå vår potential, syfte och känna oss hela. Det är också av fundamental betydelse att samspelet mellan delarna fungerar tillfredsställande då det är avgörande för hur människan mår, både psykiskt och fysiskt.

Viljan har en stor betydelse inom psykosyntesen både för att den har en styrande och en reglerande funktion för att återställ balansen i människan. Viljan bör inte heller undertrycka någon av de behov, drifter och impulser som människan har. Orsaken till det är att alla behov manar fram motsvarande begär att tillfredsställa dem och det är därför alla behov förr eller senare väcker en motsvarande vilja. Viljan har en mycket central plats i vår personlighet och ett samband med vårt innersta väsen, det s.k. Självet. ​

Psykosyntesen är en humanistisk dynamisk psykologi men är också en s.k. transpersonell psykologi som innefattar både värden, mening, syfte och universella principer. Genom transpersonell psykologi kan det andliga genombrottet, vid rätt behandling, leda till personlig integration kan nås på en högre funktionsnivå. Psykosyntesen är en utvecklingsorienterad psykologi pga. att den vidareutvecklas med tiden.